ภารกิจ

พันธกิจ
แผนกประวัติบำเหน็จและบำนาญ
จังหวัดทหารบกสระแก้ว

1. ดำเนินการเกี่ยวกับประวัติรับราชการ การขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ และบำเหน็จตกทอด ของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
    1.1 จทบ.ส.ก และ นขต.
    1.2 ร.12 รอ.
    1.3 ร.12 พัน.1 รอ.
    1.4 ร.12 พัน.2 รอ.
    1.5 ร.12 พัน.3 รอ.
    1.6 กรม ทพ.12
    1.7 กรม ทพ.13
    1.8 ข้าราชการเบี้ยหวัด บำนาญ บำนาญพิเศษและทุพพลภาพ

2. การบริหารงาน
2.1 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ให้ข้าราชการบำนาญและทายาทได้รับบำเหน็จและบำนาญ การบริการด้านกำลังพลให้เร็วขึ้ึ้น ขจัดปัญหาร้องเรียนให้หมดสิ้นไป
2.2 การวางแผนกำหนดหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ในแต่ละเรื่อง และวางแผนการใช้หน่วยได้บรรลุภารกิจและเกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย กล่าวคือ ให้กำลังพลและทายาทได้รับสิทธิตามระเบียบแบบธรรมเนียมที่กำหนด
2.3 อำนวยการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความเต็มใจทำประโยชน์ให้หน่วยมากที่สุด การบริการผู้มาติดต่อด้วยไมตรีจิต มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกิดความประทับใจครั้งแรกที่พบ
2.4 กำกับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยใกล้ชิด เมื่อมีปัญหาหรือข้อขัดข้องให้แก้ไขหรือรายงานตามสายงานแล้วแต่กรณี

3. การจัดระบบงาน
    3.1 งานทะเบียนและบริการ
    3.1.1 การรับ – ส่ง เอกสาร
    3.1.2 การประชาสัมพันธ์
    3.1.3 การทำบัตรเหรียญชัยสมรภูมิข้าราชการนอกประจำการและทายาท
    3.1.4 ทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
    3.1.5 เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรและค่าช่วยเหลือบุตรของข้าราชการเบี้ยหวัด บำนาญ
    3.1.6 ทำบัญชีรายงานตัวของผู้มีสิทธิรับเบี้ยหวัด บำนาญ บำนาญพิเศษ ประจำปีงบประมาณ
    3.1.7 งานธุรการที่เกี่ยวข้อง
    3.1.8 ออกหนังสือรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
    3.1.9 ถ่ายทำบัตรข้าราชการกลาโหม
    3.1.10 ทำบัตรข้อมูลให้กับข้าราชการเบี้ยหวัด บำนาญ
    3.1.11 รับสมัครกำลังพลที่บรรจุใหม่ในพื้นที่ จทบ.ส.ก. เข้าเป็นสมาชิก กบข
    3.1.12 ประสานงานนายทหารนอกประจำการในส่วนภูมิภาค ศปนก.
    3.1.13 ออกหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการบำนาญ เพื่อทำนิติกรรมต่าง ๆ
3.2 การดำเนินการเกี่ยวกับประวัติรับราชการ
    3.2.1 ตั้งประวัติรับราชการ
    3.2.2 ทำอักขรานุกรมประวัติ เรียงลำดับตัวอักษร
    3.2.3 การเก็บรักษาและค้นประวัติ
    3.2.4 บันทึกรายการในประวัติรับราชการที่เปลี่ยนแปลง
    3.2.5 การตรวจสอบและการคัดลอกประวัติ ฯ
    3.2.6 รายงานการตายทหารนอกประจำกา
    3.2.7 รับรองไปราชการทัพและงานธุรการอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.3 การดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ และบำเหน็จตกทอด
    3.3.1 ประสานหน่วยต้นสังกัดและทายาท หรือผู้มีสิทธิเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการยื่นเรื่องราว
    3.3.2 ตั้งเรื่องราวให้กับผู้มีสิทธิและทายาท
    3.3.3 ให้คำแนะนำแก่ข้าราชการ ทายาท และผู้มีสิทธิ
    3.3.4 ให้ผู้ที่มายื่นเรื่องราวขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ และบำเหน็จตกทอด เขียนคำร้อง
    3.3.5 เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวนการเป็นทายาท หรือขอความร่วมมือคณะกรรมการอำเภอสอบสวนการเป็นทายาทตามแต่กรณี
    3.3.6 ให้มีทะเบียนคุมเรื่องราวขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษและบำเหน็จตกทอด    
    3.3.7 ติดตามผลการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ และบำเหน็จตกทอด

4.  การประสานงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามแผนหรือคำสั่งและเป็นการหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งและการปฏิบัติงานซ้ำซ้อน

5.  การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยกับประชาชนและได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วย

6.  การเก็บค้น ประวัติรับราชการเป็นเอกสารลับและเป็นหลักฐานถาวรจะต้องใช้บ่อยจึงต้องเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพดี มีแผนการเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดอัคคีภัย จัดทำระเบียบการเก็บค้นตามระเบียบ

ตรวจถูกต้อง 
                                   (ลงชื่อ)พ.ท.ปกครอง ประจักษ์จิตร
(ปกครอง ประจักษ์จิตร) 
   หน.ผปบ.จทบ.ส.ก.  หน้าที่และความรับผิดชอบ
ตาม ชกท. ของกำลังพล
แผนกประวัติ บำเหน็จ และบำนาญ

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนก (ชกท.๒๒๑๐)
หน้าที่ทั่วไป - อำนวยการในเรื่องการแบ่งประเภทการบรรจุเจ้าหน้าที่ทั้งปวง และให้คำแนะนำ
และช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการเกี่ยวกับการดำเนินการกำลังพล
หน้าที่เฉพาะ
๑. อำนวยการแบ่งประเภท, การบรรจุเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ของหน่วยรอง
๒. ให้คำแนะนำแก่ผู้บังคับบัญชาในเรื่องการเลื่อนยศ, การแบ่งประเภทกำลังพล
๓. ทำการสัมภาษณ์ และทดสอบกำลังพลที่ได้รับการบรรจุใหม่,ผู้ที่กลับมาสมัครใหม่
เพื่อประกันให้การบรรจุเป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้อง
๔. ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชาในการคัดเลือกกำลังพลเพื่อส่งเข้าโรงเรียนฝึกในหน้าที่ผู้ชำนาญการ
๕. ให้ข้อเสนอแนะผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการในเรื่องเกี่ยวกับประวัติรับ
ราชการ เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญพิเศษ และบำเหน็จตกทอด
๖. ดำเนินการจัดทำและบันทึกประวัติรับราชการ ตลอดจนจัดทำเรื่องราวขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ บำนาญพิเศษ และบำเหน็จตกทอด แก่กำลังพลหรือทายาท

ตำแหน่ง ประจำแผนก (ชกท.๒๒๑๐)
หน้าที่ทั่วไป - เป็นผู้ช่วยเหลือหัวหน้าแผนก ในการอำนวยการในการแบ่งประเภทการบรรจุ
เจ้าหน้าที่ทั้งปวง และให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการเกี่ยวกับการ
ดำเนินการกำลังพล
หน้าที่เฉพาะ
๑. อำนวยการแบ่งประเภท, การบรรจุเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ของหน่วยรอง
๒. ให้คำแนะนำแก่ผู้บังคับบัญชาในเรื่องการเลื่อนยศ, การแบ่งประเภทกำลังพล
๓. ทำการสัมภาษณ์ และทดสอบกำลังพลที่ได้รับการบรรจุใหม่,ผู้ที่กลับมาสมัครใหม่
เพื่อประกันให้การบรรจุเป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้อง
๔. ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชาในการคัดเลือกกำลังพลเพื่อส่งเข้าโรงเรียนฝึกใน
หน้าที่ผู้ชำนาญการ
๕. ให้ข้อเสนอแนะผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการในเรื่องเกี่ยวกับประวัติ
รับราชการ เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญพิเศษ และบำเหน็จตกทอด
๖. ดำเนินการจัดทำและบันทึกประวัติรับราชการ ตลอดจนจัดทำเรื่องราวขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ บำนาญพิเศษ และบำเหน็จตกทอด แก่กำลังพลหรือทายาท

ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.๗๑๐)
หน้าที่ทั่วไป -
หน้าที่เฉพาะ
๑. ปฏิบัติหน้าที่เสมียน
๒. รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ หนังสือราชการ และเอกสารอื่น ๆ
๓. จ่ายเอกสารที่รับเข้าให้เจ้าหน้าที่แผนกที่เกี่ยวข้อง
๔. เดินหนังสือ และช่วยในการเตรียมหลักฐานการส่งหนังสือ
๕.ช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

บทความในบล็อคนี้